Guangzhou Museum
Guangzhou, 2014-2015
Carnegie Science Center
Pittsburgh, 2000
Binhai Science Museum
Tianjin, 2013-2019
Acropolis Museum
Athens, 2001-2009